Algemene voorwaarden ORAJA beauty & wellness

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, arrangement, aankoop en/of andere transactie tussen ORAJA beauty & wellness en een cliënt en dit voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning schoonheidssalon

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap (inspanningsverbintenis).

2. Er kan geen zelfde resultaat gegarandeerd worden voor elke klant. De behaalde resultaten hangen af van de eigen huidconditie, levensstijl, medicijngebruik, hormonale veranderingen in het lichaam, wijziging in de stofwisseling, of de cliënt de adviezen voor thuisverzorging correct heeft opgevolgd en de geadviseerde producten juist heeft gebruikt zoals de schoonheidsspecialiste heeft voorgeschreven.

3. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.

4. ORAJA beauty & wellness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

5. ORAJA beauty & wellness zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken

1. De cliënt moet verhindering of wijziging voor een afspraak (ook bij gedeeltelijke annulering) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan ORAJA beauty & wellness melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag ORAJA beauty & wellness het gehele bedrag van de voorziene behandeling aan de cliënt aanrekenen.

2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de voorziene behandeling aan de cliënt aanrekenen.

4. Arrangementen en kuurverzorgingen dienen steeds minstens een week voor de verzorging aanvangt integraal betaald te worden.

Dit kan via overschrijving op rekeningnr. Argenta IBAN BE19 9790 8882 3612 met vermelding van: uw naam – aantal personen – datum – het gekozen arrangement/naam kuurverzorging of via het online reserveringssysteem op de website.

5. Online reserveringen zijn pas definitief na bevestiging gegeven door ORAJA beauty & wellness.  Zie tevens voorwaarden vermeld op website bij online reservaties.

6. U kan ook als last-minute reservering het volledige bedrag van het arrangement of de kuurverzorging komen betalen met bancontact of in contanten in de winkel uiterlijk 48 uur voor het arrangement/de kuurverzorging aanvangt.

Artikel 4: Cadeaubonnen/
abonnementen

1. Indien de cliënt een afspraak wil maken n.a.v. een cadeaubon dient bij reservatie het nummer van de cadeaubon doorgegeven te worden.

Voor online aangekochte bons wordt de code ingevuld bij voucher.

2. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig.  Vervallen cadeaubonnen worden niet meer aanvaard, tenzij bij overmacht wanneer ORAJA beauty & wellness verplicht wordt te sluiten.  Dan wordt de geldigheidsduur van de bon verlengd met de periode van sluiting.

3. De waarde van de cadeaubon vervalt indien de cliënt op de dag van afspraak niet komt opdagen of de afspraak niet tijdig (uiterlijk 48 uur voor de afspraak) heeft geannuleerd.

4. Klanten leggen behandelingen n.a.v. een cadeaubon tijdig vast om behandelingen binnen de vervaltermijn te kunnen uitvoeren. Indien de gereserveerde behandeling buiten de vervaltermijn van de cadeaubon valt, wordt de geboekte behandeling aangerekend.

5. Cadeaubonnen zijn niet omzetbaar in geld of in een andere behandeling (dan voorzien op de bon).

De totale waarde van de bon dient in één keer gebruikt te worden bij besteding in de fysieke winkel.

Online aangekochte cadeaubons met vouchercode kunnen in meerdere keren opgenomen worden.

6. Abonnementen hebben een einddatum. Ze zijn niet vroegtijdig opzegbaar. Bij wanprestatie van de cliënt zal de cliënt het openstaand bedrag van het abonnement nog moeten voldoen en is een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschuldigd en dit op het totaalbedrag van het abonnement.  Indien men gestart is met het gekozen abonnement kan dit niet gewisseld worden in een ander gedurende de looptijd.

Artikel 5: Infraroodcabine

1. Infraroodwarmte is een helende warmte die voor een groot aantal aandoeningen met succes wordt aangewend. Voor meer uitleg raadpleeg de website.

Hartpatiënten of personen met hartproblemen wenden zich steeds tot hun dokter vooraleer zij hiervan gebruik maken.

2. ORAJA beauty & wellness stelt gratis handdoeken ter beschikking voor het gebruik van de infraroodcabine en een drankje achteraf.  Weliswaar geen drankje in coronatijd. Cliënten bedekken met de handdoeken de natuurhouten banken om geen transpiratievlekken achter te laten op het onbehandelde hout.

Artikel 6: Garantie

1. De cliënt krijgt garantie voor het permanent verwijderen van couperose, bloedblaasjes en fijne spataders met de Varigone. De cliënt verbindt zich ertoe voor één bepaalde zone 3 keer te komen. Vindt de cliënt het resultaat na 3 keer komen nog niet bevredigend, krijgt de cliënt 6 maanden garantie gerekend vanaf uitvoering van de eerste behandeling voor verdere behandelingen op diezelfde zone aan halve prijs.

2. Volgt de cliënt een afslankings-, verstevigings-, anti-cellulitis-, drainagekuur of een kuur tegen pijnlijke spieren, gewrichten met de Thermodermie Debussy®, dan betaalt de cliënt de eerste 10 behandelingen volledig en krijgt de cliënt garantie voor nabehandelingen op dezelfde zone aan 30% korting gedurende 3 maanden vanaf het afsluiten van de kuur.

Artikel 7: Behoorlijk gedrag

1. ORAJA beauty & wellness voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel. Er wordt verwacht van cliënten dat zij alle nodige inspanningen leveren om dit steeds te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen.  Indien cliënten niet voldoen aan voorgestelde hygiëne kan men gevraagd worden een douchebeurt te nemen, die wordt aangerekend, alvorens de behandeling start.

2. Bij onbehoorlijk gedrag heeft ORAJA beauty & wellness het recht om cliënten de toegang tot het salon te weigeren.

3. Het salon is rookvrij.

4. ORAJA beauty & wellness heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd heeft. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politiediensten.

Artikel 8: Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. ORAJA beauty & wellness neemt persoonsgegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand om klanten op de hoogte te houden van nieuwigheden, promoties, gratis tips.

Uw persoonsgegevens worden door ORAJA beauty & wellness, Singel 6 te 2275 Gierle, tel. 014 47 82 37 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/gebruik van onze diensten en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  Meer info hieromtrent vindt u op de website www.oraja.be privacy policy.  Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@oraja.be.  Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.  Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

3. Cliënten worden in kennis gesteld van de algemene voorwaarden en tekenen deze ter goedkeuring.

4. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. De gegevens zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Door cliënten wordt toestemming gegeven hun gegevens te gebruiken voor mailing, website, publicatie foto’s, … tenzij hier uitdrukkelijk (schriftelijk) verzet tegen is gemaakt door de cliënt.

Artikel 9: Betaling

1. ORAJA beauty & wellness vermeldt alle prijzen van de behandelingen op de website.  Cliënten die niet beschikken over internet – Smartphone kunnen op uitdrukkelijke aanvraag een schriftelijke prijslijst meekrijgen in het schoonheidssalon.

De prijzen zijn inclusief BTW.  Prijzen zijn niet bindend en kunnen aangepast worden.  De recentste prijslijst vervangt alle voorgaande.

2. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

4. Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer (Argenta IBAN BE19 9790 8882 3612) met vermelding van het factuurnummer. Bij gebreke aan tijdige betaling van het factuur is er een verwijlinterest van 15% verschuldigd en dit vanaf vervaldag factuur en tevens een forfaitaire schadevergoeding van 20%.

5. Abonnementen dienen in één keer betaald te worden, door middel van maandelijkse betalingen of via een aflossingsplan.  Hiervan wordt een apart document opgemaakt.  Betalingen dienen steeds te gebeuren voor de 5e van de maand. Bij gebreke hieraan wordt het volledige bedrag ineens opeisbaar.

6. Voorschotten op behandelingen/kuren/arrangementen/producten kunnen niet terug opgeëist worden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. ORAJA beauty & wellness is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. ORAJA beauty & wellness is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan na een behandeling waarbij de cliënt de adviezen voor thuisverzorging of om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd, de cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten thuis heeft gebruikt of de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

3. ORAJA beauty & wellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het salon.

4. ORAJA beauty & wellness is niet verantwoordelijk voor tekst, beeldmateriaal of auteursrechtelijk beschermde zaken die door derden op de website of op een andere sociale netwerk website worden gezet.

Artikel 11: Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht onmiddellijk na de behandeling gemeld worden aan de betreffende schoonheidsspecialiste van ORAJA beauty & wellness.

2. Betaling van de behandeling impliceert aanvaarding van de behandeling.

3. Gekochte producten kunnen niet geruild worden tenzij het product fabricagefouten vertoont.

Artikel 12: Recht

1. Op elke overeenkomst tussen ORAJA beauty & wellness en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing.  Eventuele geschillen vallen onder de rechtsbevoegdheid van Vredegerecht Turnhout of Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van ORAJA beauty & wellness.

3. Voor webshop – online reserveringssysteem zijn er bijkomende algemene voorwaarden gepubliceerd op de website van ORAJA beauty & wellness.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Heb je nog vragen hierover?  Neem contact met mij op.