menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

WEBSHOP – ONLINE RESERVERINGSSYSTEEM


Ondernemingsgegevens


Naam onderneming: Peeters Ilse

Handelsnaam: ORAJA beauty & wellness

Adres: Singel 6, 2275 Gierle, België

E-mail webshop: webshop@oraja.be

E-mail online reserveringssysteem: reserveer_online@oraja.be

Telefoonnummer: 014 47 82 37

Ondernemingsnummer: 0862.098.782

BTW-nummer: BE 0862.098.782

Rekeningnummer: IBAN: BE19 9790 8882 3612 - BIC: ARSPBE22Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Peeters Ilse, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Singel 6, 2275 Gierle, BTW BE 0862.098.782 (hierna 'ORAJA beauty & wellness') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Algemene verkoopsvoorwaarden webshop – online reserveringssysteem") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ORAJA beauty & wellness moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ORAJA beauty & wellness aanvaard zijn.Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€), steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Prijzen van behandelkuren, abonnementen zijn persoonlijk en worden met de meeste zorg uitgewerkt om aan uw behoeften te voldoen. Deze prijzen worden u meegedeeld in een persoonlijk intake-gesprek.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ORAJA beauty & wellness niet. ORAJA beauty & wellness is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ORAJA beauty & wellness is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ORAJA beauty & wellness. ORAJA beauty & wellness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Artikel 4: Online aankopen


Om producten aan te kopen via de webshop, selecteert de klant de gekozen producten uit de voorgestelde categorieën, voert het aantal in en voegt deze toe aan zijn digitale winkelmand. Alvorens tot betaling over te gaan, dient de klant een account aan te maken om aan te geven waar het pakje geleverd moet worden. Bestaande klanten loggen gewoon in. Daarna moet de klant zijn bestelling bevestigen en het verschuldigde bedrag overmaken via een beveiligde verbinding met het Mollie platform.


De Klant kan met volgende betaalmethode betalen:

• via Bancontact / Mister Cash


ORAJA beauty & wellness is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Bestellingen die via de webshop worden geplaatst, worden binnen de 2 werkdagen verwerkt d.w.z. verpakt, overgemaakt aan de koerierdienst Bpost, welke zal instaan voor het transport en aflevering. Behoudens overmacht, vertraging binnen de diensten van Bpost of materiële vergissingen zal de levering in normale omstandigheden binnen de 5 werkdagen geschieden.


Voor verpakkings- en verzendingskosten wordt een tarief van € 7,56 (zeven euro zesenvijftig eurocent) aangerekend. Via het Track & Trace systeem van Bpost kan u uw zending volgen. Voor bestellingen vanaf € 70,00 (zeventig euro) is de verzending gratis. Ook voor bestellingen geplaatst via de webshop, maar die worden afgehaald in de fysieke winkel worden er geen verzendingskosten aan de klant verrekend.


Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost NV.


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen uiterlijk aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan ORAJA beauty & wellness via het contactformulier.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ORAJA beauty & wellness was geboden.Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ORAJA beauty & wellness.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ORAJA beauty & wellness te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ORAJA beauty & wellness.


Indien het herroepingsrecht van toepassing is:


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt):


a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: "van de sluiting van de overeenkomst";

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";


c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";


d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";


e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ORAJA beauty & wellness, 2275 Gierle met telefoonnummer 014 47 82 37 en met e-mailadres webshop@oraja.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.


De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website webshop @oraja.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ORAJA beauty & wellness heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ORAJA beauty & wellness, Singel 6, 2275 Gierle. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 7,56EUR [zeven euro zesenvijftig eurocent].


Indien de klant de aangebrachte hygiëne-zegel op producten/verzorgingsproducten verbreekt, vervalt het recht op retour en kan de klant zijn geld niet terug opeisen.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ORAJA beauty & wellness zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.


Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ORAJA beauty & wellness alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ORAJA beauty & wellness op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ORAJA beauty & wellness wachten met de terugbetaling totdat alle teruggezonden goederen weer in het bezit zijn van ORAJA beauty & wellness.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ORAJA beauty & wellness geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


ORAJA beauty & wellness betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];

• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ORAJA beauty & wellness geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

• de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

• overeenkomsten waarbij de Klant ORAJA beauty & wellness specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

• de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

• de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

• de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de ORAJA beauty & wellness klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ORAJA beauty & wellness.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ORAJA beauty & wellness zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van ORAJA beauty & wellness is bereikbaar op het telefoonnummer +32 14 47 82 37, via e-mail op info@oraja.be of per post op het volgende adres:

Singel 6, 2275 Gierle. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ORAJA beauty & wellness beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt ORAJA beauty & wellness zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, ORAJA beauty & wellness respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/gebruik van onze diensten, zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en voor direct marketing (versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, analyse) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ORAJA beauty & wellness, Singel 6, 2275 Gierle, info@oraja.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ORAJA beauty & wellness, Singel 6, 2275 Gierle, info@oraja.be.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant. ORAJA beauty & wellness maakt voor de website, webshop en online reserveringssysteem beroep op de diensten van Lifestylebooking. Indien u als klant rechtstreeks aankopen doet via het platform van Lifestylebooking of via de website/webshop/online reserveringssysteem van ORAJA beauty & wellness laat u persoonsgegevens achter aan met ons samenwerkende bedrijven, in dit geval Lifestylebooking en door hen afhankelijke partners voor een vlotte, gebruiksvriendelijke en veilige werking ervan. Om betalingen in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, maakt ORAJA beauty & wellness gebruik van het Mollie platform, voorgesteld door Lifestylebooking. De gegevens die u als klant hier achterlaat, worden niet door ORAJA beauty & wellness opgeslagen, mogelijk wel door beheerders van het Mollie platform om uw betaling te kunnen uitvoeren.

Als u als klant van onze diensten gebruik maakt (bezoek website, webshop, online reserveringssysteem) wordt u geacht in kennis te zijn gesteld en uw goedkeuring hiervoor gegeven te hebben.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ORAJA beauty & wellness heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

ORAJA beauty & wellness houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u het privacybeleid doornemen op de website of ons contacteren op info@oraja.be.Artikel 12: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.


‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.


Meer informatie over welke cookies juist gebruikt worden en waarvoor vindt u in ons Cookiebeleid op deze website.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door ORAJA beauty & wellness om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ORAJA beauty & wellness. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping


Indien het herroepingsrecht van toepassing isBeste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.Aan ORAJA beauty & wellness – Singel 6 – 2275 Gierle – webshop@oraja.be :


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en):

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Algemene voorwaarden ORAJA beauty & wellness


Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, arrangement, aankoop en/of andere transactie tussen ORAJA beauty & wellness en een cliënt en dit voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2: Inspanning schoonheidssalon

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap (inspanningsverbintenis).

2. Er kan geen zelfde resultaat gegarandeerd worden voor elke klant. De behaalde resultaten hangen af van de eigen huidconditie, levensstijl, medicijngebruik, hormonale veranderingen in het lichaam, wijziging in de stofwisseling, of de cliënt de adviezen voor thuisverzorging correct heeft opgevolgd en de geadviseerde producten juist heeft gebruikt zoals de schoonheidsspecialiste heeft voorgeschreven.

3. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.

4. ORAJA beauty & wellness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

5. ORAJA beauty & wellness zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


Artikel 3: Afspraken

1. Volgens de huidige coronaregelgeving desinfecteert de klant de handen bij het binnenkomen en draagt de klant het aangewezen mondmasker (momenteel chirurgisch). De klant volgt de bewegwijzering op de vloer doorheen het instituut.

2. De cliënt moet verhindering of wijziging voor een afspraak (ook bij gedeeltelijke annulering) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan ORAJA beauty & wellness melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag ORAJA beauty & wellness het gehele bedrag van de voorziene behandeling aan de cliënt aanrekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de voorziene behandeling aan de cliënt aanrekenen.

5. Arrangementen en kuurverzorgingen dienen steeds minstens een week voor de verzorging aanvangt integraal betaald te worden.

Dit kan via overschrijving op rekeningnr. Argenta IBAN BE19 9790 8882 3612 met vermelding van: uw naam - aantal personen - datum - het gekozen arrangement/naam kuurverzorging of via het online reserveringssysteem op de website.

6. Online reserveringen zijn pas definitief na bevestiging gegeven door ORAJA beauty & wellness. Zie tevens voorwaarden vermeld op website bij online reservaties.

7. U kan ook als last-minute reservering het volledige bedrag van het arrangement of de kuurverzorging komen betalen met bancontact of in contanten in de winkel uiterlijk 48 uur voor het arrangement/de kuurverzorging aanvangt.


Artikel 4: Cadeaubonnen / abonnementen


1. Indien de cliënt een afspraak wil maken n.a.v. een cadeaubon dient bij reservatie het nummer van de cadeaubon doorgegeven te worden.

Voor online aangekochte bons wordt de code ingevuld bij voucher.

2. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig. Vervallen cadeaubonnen worden niet meer aanvaard, tenzij bij overmacht wanneer ORAJA beauty & wellness verplicht wordt te sluiten. Dan wordt de geldigheidsduur van de bon verlengd met de periode van sluiting.

3. De waarde van de cadeaubon vervalt indien de cliënt op de dag van afspraak niet komt opdagen of de afspraak niet tijdig (uiterlijk 48 uur voor de afspraak) heeft geannuleerd.

4. Klanten leggen behandelingen n.a.v. een cadeaubon tijdig vast om behandelingen binnen de vervaltermijn te kunnen uitvoeren. Indien de gereserveerde behandeling buiten de vervaltermijn van de cadeaubon valt, wordt de geboekte behandeling aangerekend.

5. Cadeaubonnen zijn niet omzetbaar in geld of in een andere behandeling (dan voorzien op de bon).

De totale waarde van de bon dient in één keer gebruikt te worden bij besteding in de fysieke winkel.

Online aangekochte cadeaubons met vouchercode kunnen in meerdere keren opgenomen worden.

6. Abonnementen hebben een einddatum. Ze zijn niet vroegtijdig opzegbaar. Bij wanprestatie van de cliënt zal de cliënt het openstaand bedrag van het abonnement nog moeten voldoen en is een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschuldigd en dit op het totaalbedrag van het abonnement. Indien men gestart is met het gekozen abonnement kan dit niet gewisseld worden in een ander gedurende de looptijd.


Artikel 5: Infraroodcabine


1. Infraroodwarmte is een helende warmte die voor een groot aantal aandoeningen met succes wordt aangewend. Voor meer uitleg raadpleeg de website.

Hartpatiënten of personen met hartproblemen wenden zich steeds tot hun dokter vooraleer zij hiervan gebruik maken.

2. ORAJA beauty & wellness stelt gratis handdoeken ter beschikking voor het gebruik van de infraroodcabine en een drankje achteraf. Weliswaar geen drankje in coronatijd. Cliënten bedekken met de handdoeken de natuurhouten banken om geen transpiratievlekken achter te laten op het onbehandelde hout.


Artikel 6: Garantie


1. De cliënt krijgt garantie voor het permanent verwijderen van couperose, bloedblaasjes en fijne spataders met de Varigone. De cliënt verbindt zich ertoe voor één bepaalde zone 3 keer te komen. Vindt de cliënt het resultaat na 3 keer komen nog niet bevredigend, krijgt de cliënt 6 maanden garantie gerekend vanaf uitvoering van de eerste behandeling voor verdere behandelingen op diezelfde zone aan halve prijs.

2. Volgt de cliënt een afslankings-, verstevigings-, anti-cellulitis-, drainagekuur of een kuur tegen pijnlijke spieren, gewrichten met de Thermodermie Debussy®, dan betaalt de cliënt de eerste 10 behandelingen volledig en krijgt de cliënt garantie voor nabehandelingen op dezelfde zone aan 30% korting gedurende 3 maanden vanaf het afsluiten van de kuur.


Artikel 7: Behoorlijk gedrag


1. ORAJA beauty & wellness voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel. Er wordt verwacht van cliënten dat zij alle nodige inspanningen leveren om dit steeds te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen. Indien cliënten niet voldoen aan voorgestelde hygiëne kan men gevraagd worden een douchebeurt te nemen, die wordt aangerekend, alvorens de behandeling start.

2. Bij onbehoorlijk gedrag heeft ORAJA beauty & wellness het recht om cliënten de toegang tot het salon te weigeren.

3. Het salon is rookvrij.

4. ORAJA beauty & wellness heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd heeft. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politiediensten.

Artikel 8: Persoonsgegevens en privacy


1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. ORAJA beauty & wellness neemt persoonsgegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand om klanten op de hoogte te houden van nieuwigheden, promoties, gratis tips.

Uw persoonsgegevens worden door ORAJA beauty & wellness, Singel 6 te 2275 Gierle, tel. 014 47 82 37 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/gebruik van onze diensten en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Meer info hieromtrent vindt u op de website www.oraja.be privacy policy. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@oraja.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

3. Cliënten worden in kennis gesteld van de algemene voorwaarden en tekenen deze ter goedkeuring.

4. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. De gegevens zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Door cliënten wordt toestemming gegeven hun gegevens te gebruiken voor mailing, website, publicatie foto’s, ... tenzij hier uitdrukkelijk (schriftelijk) verzet tegen is gemaakt door de cliënt.


Artikel 9: Betaling


1. ORAJA beauty & wellness vermeldt alle prijzen van de behandelingen op de website. Cliënten die niet beschikken over internet - Smartphone kunnen een schriftelijke prijslijst meekrijgen in het schoonheidssalon.

De prijzen zijn inclusief BTW. De recentste prijslijst vervangt alle voorgaande.

2. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

4. Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer (Argenta IBAN BE19 9790 8882 3612) met vermelding van het factuurnummer. Bij gebreke aan tijdige betaling van het factuur is er een verwijlinterest van 15% verschuldigd en dit vanaf vervaldag factuur en tevens een forfaitaire schadevergoeding van 20%.

5. Abonnementen dienen in één keer betaald te worden, door middel van maandelijkse betalingen of via een aflossingsplan. Hiervan wordt een apart document opgemaakt. Betalingen dienen steeds te gebeuren voor de 5e van de maand. Bij gebreke hieraan wordt het volledige bedrag ineens opeisbaar.

6. Voorschotten op behandelingen/kuren/arrangementen/producten kunnen niet terug opgeëist worden.


Artikel 10: Aansprakelijkheid


1. ORAJA beauty & wellness is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. ORAJA beauty & wellness is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan na een behandeling waarbij de cliënt de adviezen voor thuisverzorging of om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd, de cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten thuis heeft gebruikt of de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

3. ORAJA beauty & wellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het salon.

4. ORAJA beauty & wellness is niet verantwoordelijk voor tekst, beeldmateriaal of auteursrechtelijk beschermde zaken die door derden op de website of op een andere sociale netwerk website worden gezet.


Artikel 11: Klachten


1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht onmiddellijk na de behandeling gemeld worden aan de betreffende schoonheidsspecialiste van ORAJA beauty & wellness.

2. Betaling van de behandeling impliceert aanvaarding van de behandeling.

3. Gekochte producten kunnen niet geruild worden tenzij het product fabricagefouten vertoont.


Artikel 12: Recht


1. Op elke overeenkomst tussen ORAJA beauty & wellness en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen vallen onder de rechtsbevoegdheid van Vredegerecht Turnhout of Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van ORAJA beauty & wellness.

3. Voor webshop – online reserveringssysteem zijn er bijkomende algemene voorwaarden gepubliceerd op de website van ORAJA beauty & wellness.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Messenger logo
Chat